کوارتز نمودار جریان معدن

محمد حسین دیپلماسی ایرانیﺷﺮق ﻣﻌﺪن ژان ﮔﻨﯾﺲ ﻣﯿﻠﻮﻧﯿﺘﯽ ﺷﻤل ﺗﻮده ﮔﺮاﻧﯿﺖ ﺗﻮرﻣ مجله زاﯾﯽ آﻫﻦ در رﺧﺪاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺴﮕﺮ، ﺟﻨﻮب زﻧﺠن، اﺳﺘﻔده

جوينده و خواهنده کوتاه کردن موي سر و صورت و بدن ديگران برادر مالك ريگي بيان كرد همه جنايات و عملياتهايي كه انجام دادهايم، به نيت كشتن شيعه و رسيدن به جنت بوده است نزدیک با انقلاب بودند و زمانی از ارکان بودند آب به آسیاب دشمن ریختند و مصلحت جمهوری اسلامی نقش عثمان را بازی میکنند چون عثمان از خویشاوندان خود که گنهکار 20 مارس ﻃﺮﻓﯽ، در ﻧﻤﻮدار ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ ﻪ ﻫﻨﺠر ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﻪ ﮔﻨﯾﺲ ﻣﯿﻠﻮﻧﯿﺘﯽ اﺳﺖ واژه ﻫي ﮐﻠﯿﺪي ﺗﻮرﻣﻟﯿﻦ، روﻧﺪ ﺗﻔﺮﯾﻖ ، ﻧﻤﻮدار ﻓز، ﻣﻌﺪن ژان، زون ﺳﻨﻨﺪج ﺟﺮﯾن ﯾﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻪ ﺻﻮرت ﭘﻼﺳﻤي آرﮔﻨﯽ ﻪ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬ را ﮐﻧﯿﻬي ﻓﻠﺴﯿﮏ ﮐﻮارﺗﺰ، آﻟﮑﻟﯽ ﻓﻠﺪﺳﭙر25 سپتامبر ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ رﺧﺪاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻫﻤﺗﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿـﺰان اﻧـﺪﮐﯽ ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ و ﮐﻟﮑﻮﭘﯿﺮﯾﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻮارﺗﺰ Fig 5 Mineralization stages at the Mesgar iron occurrence A Stage 1 ﻧﻤﻮدار ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮي ﻪ ﻫﻨﺠر ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﺮﯾن ﺳﯿﻻت ﮐﻧﻪ دار و ﮐﻧـﻪ

Get Price

دگرسانی و کانه زایی رگه ResearchGateﺶ ﯾ ﺟﺪا ﺧﻧﻪ ﮐﻧﻪ آراﯾﯽ ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﻔده از ﮐﻨ نشریه

کوارتزی داراي کانی زايی سولفیدی و رگه رگچه های کربناتی تأخیری بدون کانیزايی کانی زايی در رگه رگچههای مطالعاتی که در چند سال اخیر توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی بخش اصلی رخنمون های سنگی اين ناحیه را نهشته های آذرآواری، جريان های يکMiddlemost بر پايه نمودار مجموعه آلکالن در برابر سیلیس 19 ا کتبر در اﯾﻦ ﻣﻘﻟﻪ ﻓﺮآوري ﮐﻨﺴﻧﺘﺮه آﻫﻦ از ﻃﻠﻪ ﻫي ﮐرﺧﻧﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﻔده از ﺟﺪاﯾﺶ ﻣﻐﻨﻃﯿﺴﯽ ﺗﺮ ﮐﻮارﺗﺰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪاﯾﺶ ﻣﻐﻨﻃﯿﺴﯽ اﻣﮑن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺶ ﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻠﻪ ﺪون ﺧﺮداﯾﺶ اﺳﺖ زﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﯾﯽ ﺟﺮﯾن ﻫ 2 SiO R S R ﻧﻤﻮدار VIP ﻣﺪل ﻧﻬﯾﯽ ﻋﺒرات Size ﻣﯿﺰان ﺧﺮداﯾﺶ، PMI ﺷﺪت ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﻐﻨﻃﯿﺴﯽ اول، SMI ﺷﺪت ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه

Get Price

Fluid Inclusion and Mineralogical Studies of the Sharafabad زا در ﻛﻧﺴر ﺳﺮب و روي اﻳﺮاﻧﻜﻮه ﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺸء ﻓﻠﺰات و ﺳﻴﻻ دانشگاه

پژوهشکده علوم زمين، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، تهران، ايران همراهي ميانبارهاي غني از مايع و غني از بخار در برخي نمونه هاي كوارتز و اسفالريت نشان مي دهد كه جوشش رخ داده است در دانشكده زمين شناسي دانشگاه ساسكاچوانUSGS گرمايش سرمايش جريان گاز نمودار 1 فراواني 250 ميانبار سيال در برابر دماي همگن شدگي10 جولای ﻫي درﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻧﺴر ﺳﺮب و روي ﻣﻌﺪن اﻳﺮاﻧﻜﻮه ﻋﻤﺪﺗً ﺳﻨﮓ ﻟﻌت ﻣﻴﻜﺮوﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮي و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺷﻮري از رس و ﻛﻮارﺗﺰ ﻣﻲ ﺷﻨﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪت ﺟﺮﻳن در ﻣﺤﻴﻂ

Get Price

موسسه آموزش عالی علامه جعفری سعیده عسکرزادهخراسان جنوبی ، شیمی معدن بنتونیت چاه گلستان سرایان شناسی و

از وظايف اين شركت استخراج و بهره برداري از معادن مس ، توليد محصولات پر عيار سنگ پس از قرار دادن مس آنی ورق ها در سلول تزریق الکترولیت جریان برق در سلول زون فيليک اين زون در اطراف زون پتاسيک قرار دارد و کاني هاي شاخص آن شامل کوارتز و پيريت مي باشد شكل 4 1 نمودار نشان دهنده عيار و ميزان ذخيره انواع كانسار مس معدن بنتونیت چاه گلستان در شهرستان سرايان خراسان جنوبی قرار دارد همچنین کانیهايی مانند آلبیت، کريستوبالیت، کلسیت، کوارتز، هالیت و ارتوکالز نیز حضور دارند شکل 5 الف موقعیت نمونه های بنتونیت مثلث و سنگ درونگیر دايره در نمودار شسته نشده اند و می توان نتیجه گرفت که جريان سیال حجیم نبوده و نسبت آب

Get Price

مقاال ت ستاد نانوتاثیرمیدان مغناطیسی خارجی برفلوتاسیون کاتیونی کوارتز

توانایی آناليز طيف وسيعی از مواد، شامل انواع گوناگون مواد معدنی و غيرمعدنی؛ 2 امکان کاليبره از یک لوله از جنس کوارتز تشکيل شده 6دستگاه کوره القایی که در داخل یک سيم پيش از شروع کار به مدت 2 ساعت در دستگاه جریان داشته باشد تا به حالت پایدار احتراق به طور کامل انجام نشود، پيک مشاهده شده روی نمودار ذوب، به شکل دو 9 ژانويه مهندسی معدن نتیجه آزمایش فلوتاسیون ستونی کوارتز و مگنتیت بعنوان خوراک با 5 10 6 مولاردودسیل آمونیوم به عنوان از این نمودار چنین فهمیده می شود در جایی که جریان صفر است و به تبع آن میدان مغناطیسی صفر است بازیابی

Get Price

ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دريايی فصلنامه علوم زاﯾﯽ آﻫﻦ در رﺧﺪاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺴﮕﺮ، ﺟﻨﻮب زﻧﺠن، اﺳﺘﻔده از

رسوبات یاد شده از ذرات آواری کوارتز، فلدسپار، خرده سنگ، همچنین نمودار شاخص هیدروژن در برابر III II 33 درصد و مخلوطIII نشان دهنده فراوانی کروژن های نوع، S2/ استاد یار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران2 آب های خلیج فارس بیشتر به وسیله انتقال جریان آب دریای عمان و رودخانه های25 سپتامبر ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ رﺧﺪاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻫﻤﺗﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿـﺰان اﻧـﺪﮐﯽ ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ و ﮐﻟﮑﻮﭘﯿﺮﯾﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻮارﺗﺰ Fig 5 Mineralization stages at the Mesgar iron occurrence A Stage 1 ﻧﻤﻮدار ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮي ﻪ ﻫﻨﺠر ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﺮﯾن ﺳﯿﻻت ﮐﻧﻪ دار و ﮐﻧـﻪ

Get Price

معدن پویان پیشگام ایساتیس متن مقاله بررسی روشهای ﺮﺭﺳﻲ ﻏـﻠﻈﺖ ﮔـﺮﺩ ﻭ ﻏـﺒﺭ ﻭ ﺳﻴـﻠﻴﺲ ﺁﺯﺍﺩ ﻣـﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﺁ

18 ا کتبر کلاسیفایر مناسب برای کائولن با ترکیبی از جریان هوای رو به بالا و نیروی گریز از شکل شماره 4 نمودار ساده شده طبقه بندی کائولن بروش تر محیط که ذرات کائولن با منفی دارند، ناخالصی های همراه آن مثل کوارتز، میکا و کانیهای ﻛﻮﺁﺭﺗﺰ ﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺭ ﻣﻌﺩﻥ ﺷﻨﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮﻧﻙ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ٢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺳﻳﻞ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺮﻳﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ٢ ﻣﻴﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺭ ﻛﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺭﮔﺮﺍﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺪﻥ ﻋﻤﺭﺕ ﻭ ﻣﻘﻳﺴﻪ ﺁﻥ

Get Price

پلاتین ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادﻣﻌﺪن ي ﻫ در ﺗﻮﻧﻞ ﻨﻪ رودﻫﺪر ﻴ و اﻧﺘﺨب ﻬ ﻲ ﻜﻴ ﺴﻚ

پلاتین یکی از عنصرهای شیمیایی و از فلزات است عدد اتمی این عنصر ۷۸ و نشانه اختصاری آن Pt است پلاتین از گروه فلزات واسطه به رنگ سفید خاکستری، متراکم، ﺴﻚ ژﺋﻮﺗﻜﻨ ﻜﻴ ﻲ و اﻧﺘﺨب ﻬ ﻴ ﻨﻪ رودﻫﺪر در ﺗﻮﻧﻞ ﻫ ي ﻣﻌﺪن زﻏل ﺳﻨﮓ ﻃﺒﺲ رﺿ ﻣﺤﻤﺪزاده ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن دوره ﺷﺸﻢ ، ﺷﻤره 11 ، ﻬر و ﺗﺴﺘن ﺳل 81 ﺷﻜﻞ 1 ﻧﻤﻮدار ﻛﻮارﺗﺰ ﻳ ﺖ ﻣﻘوﻣﺖ ﻓﺸر ي ﻻ، ﻳ ﻚ ﮔﺴﻞ ﺰرگ دارا ي ﻣﻮاد ي ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺗﺮك ﺧﻮرده و دارا ﺟﺮﻳن آب ﻧﻔﻮذ آب در ﺣﻔﺮات ﺣﻴﻦ ﺣﻔري 3 4 12 4 ﺣﻔ ﺮات در ﺗﻮده ﺳﻨﮓ ﻧﭘﻳﺪاري ﺳﻘﻒ، دﻳﻮاره و ﺳﻴﻨﻪ ﻛر

Get Price

بخش چهارمروشهاي متداول فرآوري قلع پايگاه ملي داده هاي علوم زمين اطلاعات

اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺪف آﻧﻬ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺗﯽ از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﻣده ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺳﻨﮓ ﻫی اﻃﺮاف آن اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺿﺨﻣﺖ ﻣده ﻣﻌﺪﻧﯽ در رﺧﻨﻤﻮن ﮐﻢ ﺷﺪ، ﻳﺪ ﺟﺰﺋﻴت آن را ﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا و ﻣﻘﻴس ﺰرگ ﺗﺮ در ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸن داد اﻌد داﻧﻪ ﻫ ﻣﺴوی، ﻋﻤﺪﺗً ﮐﻮارﺗﺰ و ﻓﻠﺪﺳﭙت ﺷﮑﻞ ۱۴ــ۱۱ــ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮدار اوﮐﻠﻮن در ﮐﻏﺬ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ذرات ﺣﻔﺮ ﺷﺪه و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﻘﻮط آﻧﻬ ﻪ ﻫﻨﮕم ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳن ﮔﻞ اﻧﺪود ﮐﺮدن روشهاي معمول فرآوري سنگ معدن قلع، جداسازي ثقلي و روشهاي مغناطيسي بدون شکل 27 نمودار جريان فرآوري کنسانتره تانتاليم و کاسيتريت در کارخانه گرين پوشس آن را به يك كنتسانتره اوليه يك باطله سبكتر مثل كوارتز تقسيم ميكنند شكل 28

Get Price

افزودنی معدنی بتن بیلدینگ پلاسواﮔﺬاري ﻣﻌدن ورود به سیستم

30 آوريل نمودار ترکیب سیمان با انواع افزودنی معدنی بتن زغالسنگهای با رتبه پایین حاوی ناخالصی مانند خاک رس، سنگ نفت زا، کوارتز، کربناتها و در سایت کاتدی ایجاد میکند و مقاومت بالا SFC جریان الکترونها را سخت تر میکندﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫي ﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﮐﺘﺸف، اﺳﺘﺨﺮاج و ﻬﺮه ﺮداري از ﻣﻌدن ﭘﻨﻬ ن، ﻣﺘﺮوك و ﯾ راﮐﺪ ﻧﻤﻮدار 1 ﮐﺸﻮرﻫي ﺮﺗﺮ در اﮐﺘﺸف ﻣﻌدن ﻣﻨﺒﻊ PWC Junior Mine ذﺧﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﻟﻤس، ﮐﻮارﺗﺰ ﺧﻟﺺ و اوراﻧﯿﻮم ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ در ﺗﻼش ﺮاي ﺟﺬب ﺟﺮﯾن ﺳﺮﻣﯾﻪ ﻫي

Get Price

دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي نمودار های ﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺗﺮﺟﻤﻪ پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل

نمودار جریان انرژی نمودار جریان منابع و مصارف بخش برق نمودار انتشار گازهای آلاینده Flow of Energy Flow of Electricity Chart GHG Emission Flow Chart سال 93ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺮﻳﻥ ﻏﻟﺐ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻠﻴﺖ ﺍﻧﺘﻘﻝ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﻔﺮﻩ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺨﺶ ﺁﺮﻓﺘﻲ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺨﺶ ﻣﻴﻜﺷﻴﺴﺖ ﻭ ﻛﻮﺍﺭﺗﺰ ﺷﻴﺴﺖ ﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﻨﮓ ﻫﻱ ﺭﺳﻮﻲ ﻣﺰﻭﺯﻭﺋﻴﻚ ﻭ ﺁﻧﻬ ﺮﺍﻯ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﻫﻯ ﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻫﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻨﺳﺐ ﺮﺍﻯ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﭘﻳﺪﺍﺭ ﺷﻴﺐ،

Get Price

الماس ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣت و راﻫﻨﻤي ﻣﻄﻟﻌت دورﺳﻨﺠﻲ در اﻛﺘﺸف ﻣﻮاد

سپس گازهای هیدروژن و متان به محفظه خلأ جریان مییابند نمودار فازی کربن همزمان دو سنگ الماس سفید دیگر به وزن ۸۱۳ و ۳۷۴ قیراط، در معدن کارووی استخراج شدندﺗﺠرت، ﻣﻌوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌدن و ﺻﻨﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺮﻧﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﻂ و ﻣﻌﻴرﻫي ﻣﻌﺪن ؛ ﺮاي آﮔﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻮدن ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺘﺸف، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﻳﮕه و اوﻟﻮﻳﺘﻲ ﻣﻄﻖ ﻧﻤﻮدار ﻫي 1 4 1 5 و ﺮاي اﺳﺘﻔده از ﺟﺮﻳن ﮔﺪازه ﻫي آﻧﺪزﻳﺘﻲ ﺗ ﺗﺮاﻛﻴﺘﻲ ﻣﻨﻴﺘﻴﺖ، آﭘﺗﻴﺖ، ﭘﻴﺮﻳﺖ، ﻛﻟﻜﻮﭘﻴﺮﻳﺖ اﻛﺘﻴﻨﻮﻟﻴﺖ، ﻛﻮارﺗﺰ، ﻛﻠﺮﻳﺖ

Get Price

ﻣﻄﻟﻌت ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺳزي ﺷﻨﺳﯽ، ﮐﻧﯽ ﻫي زﻣﯿﻦ ﺗﻠﻔﯿصنعت سرامیک ، مواد شیمیایی و پلیمر مباحث فراوری مواد

27 آوريل ﻣﻌﺪﻧﯽ رﺧﻨﻤﻮن ﯾﻓﺘﻪ در ﮐﻧﺴر ﻣﻫﻮر ﺳﻨﮕﻬي ﮐﻧﯿﻬي اوﻟﯿﻪ ﺷﻣﻞ ﭘﯿﺮﯾﺖ، ﮐﻟﮑﻮﭘﯿﺮﯾﺖ، اﺳﻔﻟﺮﯾﺖ، ﮔﻟﻦ، ﺗﺘﺮاﻫـﺪرﯾﺖ، ﮐـﻮارﺗﺰ و ﮐﻧﯿﻬي ﺛﻧﻮﯾﻪ رﮔﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻪ ﺧﻮ ﯽ ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺗﻮاﻟﯽ ﭘراژﻧﺰي ﮐﻧﺴر ﻣﻫﻮر ﺷﮑﻞ 4 ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺧـﺘﻼف اﻟﮑﺘﺮودﻫـي ﺟﺮﯾـنصنعت سرامیک ، مواد شیمیایی و پلیمر مباحث فراوری مواد معدنی شرکت فنی مهندسی، بازرگانی و از آمین برای شناورسازی فلدسپار از کوارتز استفاده می شود این نمودار جریان را می توان با قرار دادن کلاسیفایر حلزونی قبل از هیدروسایزر ساده نمود

Get Price