صنعت سیمان از مواد زائد پی دی اف

ﺧﻧﻪ آب و اﻣﻜن ﺳﻨﺠﻲ ﻛرﺮد آن ﺮ اﺳس ﻫي ﻟﺠﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ مجله علمی ﺭﺍﺩﻳﻮﻛﺘﻴﻮ ﻭ ﭘﺴﻤﻧﺪﻫﻱ ﺩﻓﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ

ﻧﻴﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﻧﺪارد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﺼرف ﻛﺸورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و زﻣﻴﻦ ﭘرك ﻣﻲ ﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻴﻪ آب را در زﻣﺮه ﻣﻮاد زاﺋﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤن اﻧﺠم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰودن ﻟﺠﻦ ــﻪ ﻛﻠﻴﻨﻜــﺮ ﺩﻓﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﻭ ﭘﺴﻤﻧﺪﻫﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﻛﺘﻴﻮ ﻡ ﻣﻌﻤﺭﺯﺍﺩﻩ ﻗﻤﻲ ﻭ1 2 ، ﻑ ﺳﻌﻴﺪﻱ 1 ، ﻕ ﺁﺷﺘﻴﻧﻲ ﻣﻘﺪﻡ 1 ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﻣﻊ ﺯﺍ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻛﺸﻭﺭﺯﻱ ، ﺷﻫﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﭘﺮﺗﻮﺯﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﻳﻲ ﺪﻟﻴﻞ ﺳﻃﻊ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﭘﺮﺗﻮﻫﻱ ﻣﻀﺮ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﻙ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻭﺍﭘﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﻣﺪ ﺳﺯﻱ ﺩﺭ ﺳﻴﻤﻥ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﺴﻤﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﻤﻥ ﻭ ﻣﺳﻪ ﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺳﺐ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺸﻜﻪ ﻫﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ

Get Price

ﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻜﻧﻴﺰم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘك در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤناصل مقاله K

30 ژوئن ﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻜﻧﻴﺰم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘك در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤن از آﻧﺠ ﻛﻪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤن 4 ﺗ 5 ﻣﻴﺰان ﻛﻫﺶ اﻧﺘﺸر ﮔز دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﻦ در ﺻﻨﻳﻊ ﺳﻴﻤن اﺳﺘﻔده از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ20 ا کتبر ﺴﺖ، داﻧﺸﮕه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ و رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و دوام ﺘﻦ 2 ﻛرﺷﻨس ارﺷﺪ ﭼﻜﻴﺪه ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺟﻣﺪﺳزي ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻫﻤﺒﻨﺪﻛﻨﻨﺪه ﻫﻳﻲ ﻣﻧ ﻨﺪ ﺳﻴﻤن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ

Get Price

ژئوپلیمر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانمحیط زیست و صنعت سیمان در ایران واروپا

دسترسی به فایل تماممتن پیشینههایی رکوردهایی که نشانه پیدیاف Pdf note ندارند، شدنی نیست در این تحقیق ژئوپلیمر به کمک مواد اولیه متاکائولن دومین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست پایین می باشند که نقش مواد الکالی در این گونه مصارف، فعال سازی مواد زائد مانند سرباره کوره، خاکستر بادی و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤن در اﻳﺮان و اروﭘ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﻦ ﻪ رﻗﻤﻲ ﻣﻌدل ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺛﺮ اﻟﺤق اﻳﺮان ﻪ ﺳزﻣن ﺗﺠرت ﺟﻬﻧﻲ ﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤن اﺳﺖ ﻫي ﻧﻔﺘﻲ، ﺗﺳﻴﺴت ﮔز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮﻲ در اﺛﺮ ﻃﻮﻓﻧﻬي درﻳﻳﻲ ﺷﺪﻳﺪ، ﻫﻤﮕﻲ ﺗﺛﻴﺮات ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ آب و ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴ ﻣﺪرن، ﻣﺤﻓﻈﺖ از ﺟﻨﮕﻠﻬ و ﺳﻳﺮ ﻣﻨﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻀﻋﻒ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﻬ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و زﻳﻓﺖ آﻧﻬ

Get Price

فصلنامه پژوهش در بهداشت محيط، Magiranرزومه مریم پازکی

كارخانه سيمان زاوه با استفاده از ماتريس لئوپولد ايراني الهام السادات حيدري ، حسين عليدادي ، مريم سرخوش ، سميه صادقيان صص 84 93 چکيده مشاهده متن PDF 375KB ارزیابی اثرات زیست محیطی مدیریت مواد زائد جامد در صنعت سیمان و فناوری های نوین در مدیریت مواد زائد صنعت نفت بخش بالادستی ، تهران، دي 16 17،

Get Price

اثر افزودن نانو ذرات بر پارامترهای مقاومت و پایداری بتن خود دانلود ساماندهی صنایع و مشاغلpdf

در صنعت بتن ، برای تولید بتن هایی با مقاومت کششی و فشاری بیشتر و یا تولید بتنی با سطوح خود تمیز کنندگی و خود ترمیمی، کاربرد ی نیروی انسانی را در پی خواهد زاید باشد عالوه بر مزیت فوق، افزدون این مواد به بتن، نه تنها هزینه تولید بتن نانو ذرات اکسید تیتانیوم در بتن خود تراکم، مقاومت فشاری و خمشی بتن افاز قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب /04/22 مجلس شورای ملی 29 آیین نامه وزارت صنعت و معدن، بازرگانی، شورای اصناف کشور، اتحادیه های صنفی، بانکها، وزارت و میخ و سیمان و امثال آنها سایر مواد زائد قابل اشتعال پاک شوند

Get Price

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری معاونت غذا و رزومه محمدعلی عبدلی

فنی و بهداشتی برای تا سیس و بهره برداری کارخانه های تولید و بسته بندی کارخانه باید عاری از مواد زائد، زباله، علفهای هرز و فرآورده غير مفيد دیگر باشد پی ریزی کف سالن و انبارها باید به گونه ای باشد که تحمل فشار ناشی از سنگينی به کف آبرو شده و شرایط بهداشتی نامطلوبی درزیر سيمان یا بتون ایجاد می کند لذا در این همایشهای بین المللی همایشهای داخلی English professor pic محمدعلی عبدلی PDF چاپ بازیافت و دفع مواد زاید جامد شهری دفن بهداشتی و کمپوست کود آلی اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست، تهران، بهمن 23 25، ارزیابی زیست محیطی واقتصادی مصرف انرژی وتولید گاز دی اکسیدکربن ناشی

Get Price

ﺷﻨﺧﺖ ﻓﻠﺰﺍﺕبررسی کمی و کیفی پسماندهای خطرناک تولیدی در استان سیستان و

ﺭﻳﺰﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺷﻨﺧﺖ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺘﻟﻮﺭژﻯ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺧﺔ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻰ ﻭﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﺷﻤﺭﻩ ﺩﺭﺱ ﺗﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﻮﺍﺩ 4 ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻥ ﻓﻠﺰﺍﺕ 7 1 1 ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻣﻌﺩﻥ 8 ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗـﻮﺍﻧﺴﺖ ﻪ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﻓـﻠﺰ ﭘـﻲ ـﺒﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓـﻠﺰﺍﺕ ﻭ ﻛﻧﻴﻬـﻱ ﺁﻧﻬـ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﻫﻰ ﺩﻣﺸﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮ ﺩﻯ ﻓﻭﺭ، ﺳﻝ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻥ ﺁﻫﻦ ﺍﺯ ﺍﻛﺴﻴﺪﻫﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﻭ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻥ ﺁﻫﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻣﻊ و ﻳﻜﺴﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧك ﻣﺘﺛﺮ از ﺪي ﺷن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﻴﻦ زدﻳﺪ از واﺣﺪﻫي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﻌل در ﺳﻄﺢ اﺳﺘن و ﺮرﺳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل، ﭘﺮﺳﺸﻨﻣﻪ ﻫﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﻛﻤﻴﺖ و ﻧﻮع ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﻃﺮات ﻬﺪاﺷﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﭘﻲ 6/ 2/175 2/29 8/846 6/379 876 2/467 2/248 ﺳﻴﻤن ﺧش آﺟﺮ ﻧﺴﻮز 8 63

Get Price

اصل مقاله فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نوصنعت زیستی، مهندسی و اقتصاد سبز Science

ﭘﯽ داﺷﺘﻪ، ﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در دﻫﻪ ﻫي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧص ﻣﺠﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﯿﺳﺖ ﮔﺬاري را ﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﻤﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻼش دوار ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤن اراﺋﻪ دادﻧﺪ 5 ﭘﺗﺮﯾﮏ 2 ﺟ ﮐﻪ ﮔز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﺳﻮزد از ﺧﻮد ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﻣﺜﻞ دوده، ﺧﮐﺴﺘﺮ و ﺨرات ﻣﺴﻤﻮم و ﻧﻣﻄﺒﻮع دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﻦ CO2 83 1/سبز به کاهش آلودگی زیست محیطی و جبران کمبود مواد اولیه کمک کرده و باعث توسعه پایدار و بدون اين تغييرات با پی آمدهای منفی همراه بود الکتريسيته است، بنابراين صنايع شيميايی به طور مستقيم با انتشار دی از طريق الکتروليز و صنعت توليد سيمان است ايللن روش ها كارآمدتر با كاهش مراحل واكنللش، منابع و مواد زائد

Get Price

مهندسي محيط زيست در صنعت سيماندانلود مقالات isi مهندسی محیط زیست ترجمه فارسی

ﻫي ﻧﺷﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤن، ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﮐرﺧﻧﮥ ﺳﯿﻤن در اﻧﺘـﺸر آﻻﯾﻨـﺪه ﻣﻮرد دﻓﻦ ﻣﻮاد زاﺋﺪ، ﻧﺴﻮزﻫي ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ و اﺛﺮات آن، اﺳﺘﻔدة ﻣﺠﺪد از ﻧﺴﻮزﻫي ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ، ﻣﻼﺣﻈت اﺳـﺘﻔده از ﺿـﯾﻌت در ﺻـﻨﻌﺖ ﺳـﯿﻤن ودانلود رایگان متن کامل مقاله PDF10 صفحهسال انتشار نظارت زیستی کادمیوم، سرب، آرسنیک و جیوه در مناطق صنعتی ازمیر ترکیه با استفاده از زنبور عسل، بره موم و برگ تنظیم سطوح CO2 در یک BLSS با کنترل واحد تصفیه مواد زائد جامد اثر زباله desulphurised بر تخلخل طولانی مدت و ساختار منافذ خمیر سیمان تلفیقی

Get Price

اصل مقالهاستفاده از ضایعات

بتن، پودر الستيك، خرده الستيك، نانوسيليس، مقاومت فشاري Study and صنعتي و در حال توسعه است به طوري که استفاده از اين مواد زايد به پيشرفت هايي دست16 ژوئن ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﺍﺯ ﺿﻳﻌﺕ ﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﻳ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻡ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﻱ ﺳﻴﻤﻥ PDF created with pdfFactory Pro ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﺭﻩ ﺳﻴﻤﻥ ﻛﺭﺮﺩ ﺳﻮﺧﺘﻬﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻭ ﺳﻮﺧﺘﻬﻱ ﺯﺍﺋﺪ ﺮﺍﻱ ﻟﺠﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ ۷ ﻟﺠﻦ ﻓﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﻱ ۸ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺣﻴﻮﺍﻧﺕ،ﭼﺮﻲ ۹ ﺯﻏﻝ ﻭ ﭘﺴﻤﻧﺪﻫﻱ ﻛﺮﻨﻲ

Get Price

pdf ۱۸۶۶kb سازمان انرژی های نوجامد سازی و بی خطرسازی فلزات سنگین در زائدات جامد

ولي وابس تگي شديد جوامع صنعتي به منابع انرژي فسيلي و و زباله هاي شهري و صنعتي مي باشد ش امل مواد زائد جامدي پس ماند هاي جامد ش هري موفقي از آن در كانادا جهت توليد برق يا ذغال قابل استفاده در صنايعي نظير سيمان راه اندازي ﺗﻮﺟﻪ ﻪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺴﻴﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻣﻊ، ﻧﺮﺥ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻱ ﺩﺭ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺷﻬﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﻙ ﻭ ﺳﻤﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺟﻣﺪﺳﺯﻱ ﻫﻤﺒﻨﺪﻛﻨﻨﺪﻫﻬﻱ ﺳﻴﻤﻥ ﻭ ﺁﻫﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺯﻱ ﻭ ﻣﺪﻝ ﺳﺯﻱ ﭘﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻣﻨﺳﺒﻲ

Get Price

بررسی اثرات زیست محیطی صنعت سیمان و راهکارهای کاهش آن مروری بر تماس و سمیت دی اکسینها

Log In Sign Up pdf بررسی اثرات زیست محیطی صنعت سیمان و راهکارهای کاهش آن 141 Pages 4 2 3 ويژگي فيزيکي و شيميايي غبار صنعت سيمان 53 جدول 5 3 ترکيب شيميايي مخلوط مواد خام و گرد و غبار کورة دوار بر حسب درصد 51 اشاره کرد دی اکسین ها در صنعت به عنوان محصوالت جانبی احتراق در برخی فر این مواد از طریق دفن گستر ده تجهیزات الکتری کی و مواد زائد وارد محیط می های سیمان، سوزاندن چوب whoint/ipcs/publications/en/exe sum finalpdf

Get Price

سالاستانداردهای حد مجاز خروجی کارخانجات و کارگاههای

آن نيز مديريت صحيح مواد زايد جامد بود از وظايف ضروري سازمانهاي دولتي و عمومي گرديد ـــــزند و شامل طيف وسيعي از زباله هاي بيمارستاني ، صنعتي ، راديواکتيو و براي بيرون كشيدن سوسك ها از پناهگاههايشان و پي بردن به ميزان آلودگي محل كليه شكافهاي ديوارها ، كف ، سقف ، درزهاي بين پله ها و غيره با سيمان يا مصالح ديگر اﺳﺘﻧﺪاردﻫی ﺣﺪ ﻣﺠز ﺧﺮوﺟﯽ از ﮐرﺧﻧﺠت و ﮐرﮔه ﻫی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣده 1 ﻋﻤﻠﯿت زدودن ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻋﻤﻠﯿت زدودن ﻣﻮاد زاﺋﺪ از روی ﻗﻄﻌت ﻓﻮﻻدی ﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻌﻠﻪ اﮐﺴﯿﮋن دی اﮐﺴﯿﺪ ﮔﻮﮔﺮد ﺧﺮوﺟﯽ ﮐرﺧﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ PVC HCL 67 201 Ppm 2 ﮐرﺧﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻠﺮ روی ﮐﻮره ﭘﺨﺖ 100 150 20 20 18 ﮐرﺧﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﯿﻤن آﺳﯿب ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﺧﺮد ﮐﻨﻨﺪه

Get Price

PDF مقاله سيمان پوزولان نیازمرکزی422 K

بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل دريافت اين مقاله به اين مواد در حالت معمولي با آب واكنش نمي دهند ولي در مجاورت آهك يا سيمان واكنش امروزه پوزولان هاي مصنوعي در كشورهاي صنعتي كه توليدات زيادي دارند كاربرد چرا كه اين مواد ، مواد زائد و توليدات فرعي كارخانه ها و از آلاينده هاي محيط زيست هستند ﻗﺳﻤﻌﻠﻲ ﻋﻤﺮاﻧﻲ 3 ﭼﻜﻴﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﻧﺪﻫي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻧﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻫي ﻧﻔﺘﻲ و ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻏﻴﺮﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮه ﻫي ﺪي را ﭘﺲ از ﻧ ﮕﻪ داري ﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﺰوﮔم ﻔﺮوش ﻣﻲ رﺳﻧﺪ، ﭘﻻﻳﺸﮕه ﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺴﻤﻧﺪ را اﺧﺘﻴر ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻛﺗﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘوم ﻮده ﺳﻴﻤن ﻣﻘوم ﻪ اﺳﻴﺪ و ز و از ﻳﻚ

Get Price